ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว คดีขอให้เปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร จ.เลย

ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว คดีขอให้เปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร จ.เลย

ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว คดีขอให้เปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร จ.เลย

รูปข่าว : ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว คดีขอให้เปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร จ.เลย

ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว คดีขอให้เปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร จ.เลย ศาลปกครอง มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฯ กับพวกรวม 6 คนยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 เมื่อวันที่ 17 มกราคมนี้ ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่นายแสงจันทร์ ศรีพลเมือง เกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดเลย กับพวกรวม 6 ราย (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถขายหรือจำหน่ายผลผลิตอ้อยให้แก่ บรฺิษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดีที่ 5) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ 6) เพื่อจะได้นำผลผลิตอ้อยไปผลิตน้ำตาลทรายได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทันที รายละเอียดคำขอของผู้ฟ้องคดี อ่านเพิ่มเติมจากคำสั่งศาลฯที่แนบ

 
โดย ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้โรงงานของผู้ฟ้องคดีที่ 5 ดำเนินการเปิดหีบอ้อยเป็นการชั่วคราวให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญา จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2556 และให้โรงงานของผู้ฟ้องคดีที่ 6 ทำการผลิตไฟฟ้าเฉพาะส่งให้โรงงานของผู้ฟ้องคดีที่ 5 ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการเปิดหีบอ้อยดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน