5 มิถุนายน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

5 มิถุนายน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

5 มิถุนายน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

รูปข่าว : 5 มิถุนายน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

5 มิถุนายน วันนี้ (5มิ.ย.56) ถือเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้เปิดสถาบันชาวนาขึ้น โดยเฉพาะที่จ.พิจิตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวนา ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาสายพันธ์ข้าวให้มีคุณภาพ

ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ทำให้ "จักรกฤต บรรเจิดกิต" ชาวนาจังหวัดพิจิตร นอกจากจะสืบทอดอาชีพปลูกข้าวจากบรรพบุรุษแล้ว เขายังทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชาวนาพิจิตร ถ่ายทอดทักษะความรู้แก่ชาวนามากว่า 10 ปี เพื่อให้มีความสามารถในการทำนาแบบลดต้นทุน และ ไม่พึ่งพาสารเคมี

 
"บังอร เภตรา" เป็นหนึ่งในชาวบ้านตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร ที่หันมาเรียนรู้การทำนา กับวิทยาลัยชาวนาพิจิตรเป็นปีแรก เธอบอกว่า อาชีพชาวนา มีความสุขกว่าอาชีพแรงงานรับจ้างที่เคยทำมา
 
ไม่เฉพาะที่จังหวัดพิจิตรเท่านั้น ที่มีการเปิดวิทยาลัยชาวนา แต่ยังมีสถาบันชาวนาในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาบ้านเกยไชยใต้ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มุ่งหวังพัฒนาชาวนาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาสายพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้อาชีพชาวนามีความยั่งยืน
 
ปี 2553 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ "ข้าว" ที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน และ มีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรม ประเพณี เป็นความมั่นคงทางอาหาร และเป็นพืชสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ


กลับขึ้นด้านบน