ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง คดีนายประมุท ยื่นฟ้อง อสมท.

ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง คดีนายประมุท ยื่นฟ้อง อสมท.

ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง คดีนายประมุท ยื่นฟ้อง อสมท.

รูปข่าว : ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง คดีนายประมุท ยื่นฟ้อง อสมท.

ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง คดีนายประมุท  ยื่นฟ้อง อสมท. ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่นายประมุท สูตะบุตร (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งดังนี้

 1. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 บอกเลิกสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับนายวสันต์ ภัยหลีกลี้

2. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ความเห็นชอบการสรรหาและแต่งตั้งนายวสันต์ฯ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
3. เพิกถอนสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
 
โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดี (นายประมุทฯ) เป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่สัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระหว่างบริษัท อสมทฯ กับนายวสันต์ฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่คู่กรณีที่จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังกล่าว จึงไม่เป็นผู้ที่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองฯ
 
 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน