นิด้าโพล เผย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10

นิด้าโพล เผย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10

นิด้าโพล เผย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10

รูปข่าว : นิด้าโพล เผย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10

นิด้าโพล เผย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง ความพึงพอใจต่อผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พบว่า ยังพอใจการทำงานของรัฐบาล และ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพอใจมากขึ้นกับนายกรัฐมนตรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 1,250 ตัวอย่าง ประจำเดือนกันยายน พบว่า ประชาชนให้คะแนนผลงานรัฐบาลโดยรวม 6 คะแนน เต็ม 10 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ พอใจผลงานด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง รองลงมาคือ พอใจกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และการแก้ไขปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมือง
ผลสำรวจตามรายภาคได้ระบุว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีความพึงพอใจรัฐบาลเพิ่มขึ้น ในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาคอร์รัปชัน แต่ประชาชนในภาคใต้กลับพึงพอใจในผลงานของรัฐบาลลดลงทุกด้าน
ส่วนความเกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 71.3 ยังพึงพอใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนสูงที่สุดตั้งแต่สำรวจมา โดยพบว่าประชาชนในภาคใต้ พึงพอใจในตัวนายกรัฐมนตรีลดลงร้อยละ 13 ส่วนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พึงพอใจในตัวนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 29แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน