โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มอีก 2 คน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มอีก 2 คน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มอีก 2 คน

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มอีก 2 คน

วันนี้ (13 ธ.ค.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมอีก 2 คน คือ นายวิรัช ชินวินิจกุล และ นายจรัลธาดา กรรณสูต

ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีมีความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

๑. นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็น องคมนตรี
๒. นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

กลับขึ้นด้านบน