สปส.เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่งให้บริการทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย

สปส.เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่งให้บริการทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย

สปส.เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่งให้บริการทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย

รูปข่าว : สปส.เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่งให้บริการทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคมได้ทำความตกลงกับสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มอีก 5 แห่งในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนในปี 2560 โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วันนี้ (24 มี.ค.2560) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรับสมัครสถานพยาบาลเข้าร่วมเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการปิดรับสมัคร นั้น ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนเพิ่มเติม โดยมีสถานพยาบาล/คลินิกที่ประสงค์เข้าร่วม เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย คลินิกทันตกรรมยูสมาย เดนเท็ล จ.เพชรบุรี ได้แก่ คลินิกทันตกรรมซียูสไมล์ และจ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล คลินิกหมอสุรจิตรทำฟัน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ครั้ง/ปี ไม่สามารถยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ ดังนั้น ผู้ประกันตนควรหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และเบิกค่ารักษาตามสิทธิภายในรอบปีปฏิทินเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนต่อไป

ส่วนหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม ดังนี้ 1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.ใบเสร็จรับเงิน 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ในกรณีขอรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกในการใช้บริการกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับบริการคลินิกอื่นๆ ได้เช่นกัน เพียงนำใบเสร็จมาเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

กลับขึ้นด้านบน