ม.44 ให้อำนาจ กพท.สั่งสายการบินไม่ผ่านมาตรฐานเดินอากาศห้ามทำการบิน

ม.44 ให้อำนาจ กพท.สั่งสายการบินไม่ผ่านมาตรฐานเดินอากาศห้ามทำการบิน

ม.44 ให้อำนาจ กพท.สั่งสายการบินไม่ผ่านมาตรฐานเดินอากาศห้ามทำการบิน

รูปข่าว : ม.44 ให้อำนาจ กพท.สั่งสายการบินไม่ผ่านมาตรฐานเดินอากาศห้ามทำการบิน

วันนี้ (13 ก.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2560 มาตรการรองรับเพื่อให้การดําเนินการเดินอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินความก้าวหน้า เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern (SSC)) และการออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ (Recertification of Air Operator Certificate (RE-AOC)) ต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization (ICAO)) พร้อมทั้งได้แจ้งเงื่อนไขสําคัญว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมิน และออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ ทําการบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้แจ้งต่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่า คณะ ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM) จะเข้าทําการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 และโดยเหตุที่ในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรอง ผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ (RE-AOC) จึงมีความจําเป็นที่ต้องให้อํานาจสํานักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทยในการกําหนดข้อห้ามมิให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและ ออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ทําการบินระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสําคัญที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งไว้ต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในการที่จะเข้ามาตรวจประเมิน ซึ่งผลของการตรวจประเมิน ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิทธิการบินและการทําการบินของไทยอย่างมีนัยสําคัญ อันจะเป็นการลดทอน ความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านการบินของประเทศได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 เพื่อให้การกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการเดินอากาศในระหว่างการตรวจ ประเมินเพื่อขอรับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ (Recertification of Air Operator Certificate (RE-AOC)) เป็นไปตามเงื่อนไขสําคัญที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งไว้ต่อองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอํานาจกําหนดข้อห้ามมิให้ ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ ทําการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และให้นำบทกำหนดโทษตามมาตรา 76 (2) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

ข้อ 2.ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดำ เนินการตรวจประเมินและออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด

ข้อ 3.ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ 4.คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน