ราชกิจจาฯ ประกาศ "21 ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ ถึง 29 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "21 ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ ถึง 29 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "21 ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ ถึง 29 ต.ค.นี้

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ "21 ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ ถึง 29 ต.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยห้ามรถผ่านและห้ามจอดในถนนและซอย 21 แห่ง จนถึงวันที่ 29 ต.ค.2560

วันที่ 20 ต.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจําลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดซุ้มดอกไม้ถวายพระเกียรติ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธีเป็นจํานวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธีดังกล่าว ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 ก.ย.2255 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 322/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค.2560 เรื่องการกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํา กองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560”

2. ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2560 จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี ในถนนดังต่อไปนี้
2.1 ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ถึงแยกบางลําพู
2.2 ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลําพูถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
2.3 ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
2.4 ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลําพู)

3. ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.2560 จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี ในถนนและซอยดังต่อไปนี้
3.1 ถนนบํารุงเมือง ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนมหาไชย
3.2 ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้าถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ)
3.3 ถนนดินสอ ตั้งแต่ถนนบํารุงเมืองถึงถนนมหรรณพ
3.4 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนมหาไชย
3.5 ถนนราชบพิธ ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนตีทอง
3.6 ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรีถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
3.7 ถนนตีทอง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง
3.8 ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรีถึงถนนจักรเพชร
3.9 ถนนตรีเพชร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนจักรเพชร
3.10 ถนนจักรเพชร ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนตรีเพชร
3.11 ถนนศิริพงษ์ ตั้งแต่ถนนบํารุงเมืองถึงถนนอุณากรรณ
3.12 ถนนอุณากรรณ ตั้งแต่ถนนศิริพงษ์ถึงถนนเจริญกรุง
3.13 ถนนบูรพา ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนพาหุรัด
3.14 ถนนพาหุรัด ตั้งแต่ถนนบ้านหม้อถึงถนนจักรเพชร
3.15 ซอยพระพิทักษ์ ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนบ้านหม้อ

4. ถนนจักรเพชร ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงสะพานเจริญรัช ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบทางด้านละ 1 ช่องทางจราจรทั้งสองฝั่ง ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอด รถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 21-29 ต.ค.2560

5. ถนนกําแพงเพชร 6 ตั้งแต่ถนนงามวงศ์วานถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) ขาเข้าและขาออกทั้งสองฝั่ง ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 26 ต.ค.2560

6. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถดังต่อไปนี้
6.1 รถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
6.2 รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่
6.3 รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ


7. นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค.2560 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นด้านบน