เลือกตั้ง2562: เช็กด่วน ! ว่าที่ส.ส.กรุงเทพ พลังประชารัฐกวาด 12 เขต

เลือกตั้ง2562: เช็กด่วน ! ว่าที่ส.ส.กรุงเทพ พลังประชารัฐกวาด 12 เขต

เลือกตั้ง2562: เช็กด่วน ! ว่าที่ส.ส.กรุงเทพ พลังประชารัฐกวาด 12 เขต

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562: เช็กด่วน ! ว่าที่ส.ส.กรุงเทพ พลังประชารัฐกวาด 12 เขต

กกต. ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงรายจังหวัด และเขตอย่างอย่างไม่เป็นทางการ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 30 เขต พบว่า พลังประชารัฐ กวาด 12 เขต รองลงมา พรรคอนาคตใหม่ 9 เขต และพรรคเพื่อไทย 9 เขต

วันนี้ ( 25 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงรายจังหวัดและเขตอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจากการตรวจพบว่าพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 30 เขต พบว่า พลังประชารัฐ กวาดไป 12 เขต รองลงมา พรรคอนาคตใหม่ 9 เขต และพรรคเพื่อไทย 9 เขต ดังนี้

 • เขต 1 น.ส. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ
 • เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ พลังประชารัฐ
 • เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่
 • เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ
 • เขต 5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย
 • เขต 6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ
 • เขต 7 น.ส.วธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ
 • เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ
 • เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ
 • เขต 10 นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย
 • เขต 11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย
 • เขต 12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย
 • เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ
 • เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย
 • เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ
 • เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัยพ เพื่อไทย
 • เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ
 • เขต 18 น.ส.วธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย
 • เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ
 • เขต 20 นายมณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่
 • เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อนาคตใหม่
 • เขต 22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่
 • เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่
 • เขต 24 นายทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่
 • เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่
 • เขต 26 นายวัน อยู่บารุง เพื่อไทย
 • เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่
 • เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่
 • เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย
 • เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ

 

 

 

จ.สมุทรสาคร 3 ที่นั่ง

 

 • นายทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่
 • นายสมคัร ป้องวงษ์ อนาคตใหม่
 • น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พลังประชารัฐ

จ.นนทบุรี 5 ที่นั่ง

 

 • นางเจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ
 • นายจิรพงษ์ ทรงวชัราภรณ์ เพื่อไทย
 • นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย
 • นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย
 • นายวันชัย เจริญนนทสิทธ์ิ เพื่อไทย
 • นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ เพื่อไทย

จ.สมุทรปราการ 6 ที่นั่ง

 

 • นายอัครวัฒน์ อศัวเหม พลังประชารัฐ
 •  นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ
 •  น.ส.ภริม พลูเจริญ พลังประชารัฐ
 •  นายวฒุนันท์ บุญชู อนาคตใหม่
 •  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พลังประชารัฐ
 •  นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ
 •  น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พลงัประชารัฐ

จ.นครปฐม 5 ที่นั่ง

 •  พันโทสินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปัตย์
 • นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
 • น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยธุยา อนาคตใหม่
 •  นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ
 • นางจุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่

จ.ปทุมธานี 6 ที่นั่ง

 

 • นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย
 • นายศุภชัย นพขำ เพื่อไทย
 • นายอนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่
 • นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย
 • นางสาวพรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย
 • นายพิษณุ พลธี ภูมิใจไทย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2562: จุดยืน "ประชารัฐ" เดินหน้ารวมเสียงข้างมากตั้งรัฐบาล

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน