สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมยกระดับทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมยกระดับทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมยกระดับทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ

รูปข่าว : สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมยกระดับทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ (Safety training) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.2562 ผู้เข้าร่วมอบรมรวม28 คน จากทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึง สื่อออนไลน์ โดยตลอดการฝึกอบรมมีทั้ง การเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงในการเข้าพื้นที่ความขัดแย้งและภัยพิบัติ , เรียนรู้ภาษาและการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง , เรียนรู้โครงสร้างความขัดแย้ง , ฝึกการทำข่าวทางน้ำให้ปลอดภัย , และ เรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี เป็นต้น

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมกล่าวว่า จุดประสงค์หลักของการอบรม คือ ต้องการให้นักข่าวสามารถทำงานได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง และรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มความขัดแย้งใดใด ที่ใช้วาทกรรมในการโต้ตอบไปมา ซึ่งสมาคมนักข่าวฯจะให้การสนับสนุนโครงการนี้ให้มีอยู่ต่อในรุ่นต่อๆไป แม้ว่าจะไม่มีการชุมนุม แต่นักข่าวก็ต้องเรียนรู้ทักษะติดตัวไว้

การจัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ถือเป็นโครงการอบรมเชิงปฎิบัติที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของสมาคมนักข่าวฯ เพราะ ถือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับทีมข่าวภาคสนาม เพื่อให้สามารถทำงานได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อรักษาจริยธรรมสื่อ รวมถึงทีมข่าวต้องมีความปลอดภัยในการทำงานภายใต้ภาวะความรุนแรง สื่อมวลชนต้องไม่เป็นผู้ขยายความขัดแย้ง ไม่ส่งต่อวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง (Hate speech) และต้องทำหน้าที่เป็น Gate keeper ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร เพื่อแก้ปัญหาข่าวลือข่าวลวงด้วย

 

ขณะที่ นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมวิทยากร ระบุว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ Safety training เป็นโครงการที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติควบคู่กับการบรรยาย เนื่องจาก ต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสฝึกซ้อมในเหตุการณ์เสมือนจริง เพราะต้องการให้ซ้อมเสมือนจริง เพื่อที่หากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรง หรือ ภัยพิบัติ จริง จะได้ปฏิบัติได้เหมือนที่ซ้อมไว้ เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการจัดการอบรม คือ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการรายงานข่าวเพื่อให้ได้ข่าวเชิงลึกมากขึ้น นักข่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยามที่เกิดภัยพิบัติด้วย

 

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ Safety training เริ่มอบรมมาตั้งแต่ปี 2553 หลังเหตุการณ์ความขัดแย้งในปีนั้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นนักข่าว นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการรายงานข่าวอย่างปลอดภัย เนื่องจาก ในเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักข่าวถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ทั้งที่จากเดิมที่เคยเป็นเพียงกลุ่มคนที่รายงานเหตุการณ์

 

โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เคยเชิญวิทยากรจากต่างชาติมาให้ความรู้ ก่อนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศโดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมในชุดแรกเป็นวิทยากร จากเดิมที่อบรมเรื่องความขัดแย้งรุนแรง เพิ่มเป็นหลักสูตรการรายงานข่าว และช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มหลักสูตรเรื่องการรายงานข่าวในสถานการภัยพิบัติ และ การกู้ภัยทางน้ำเข้าไปด้วย เพราะ ในปัจจุบันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ อุทกภัย ทั้งนี้เพื่อยกระดับเป็นการรายงานข่าวเพื่อการเตือนภัย จากเดิมที่ส่วนใหญ่การรายงานข่าวจะเน้นเพียงการรายงานเหตุการณ์

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน