"ศักดิ์สยาม" ยันไม่แทรกแซงรัฐวิสาหกิจ

"ศักดิ์สยาม" ยันไม่แทรกแซงรัฐวิสาหกิจ

"ศักดิ์สยาม" ยันไม่แทรกแซงรัฐวิสาหกิจ

รูปข่าว : "ศักดิ์สยาม" ยันไม่แทรกแซงรัฐวิสาหกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันไม่ได้แทรกแซงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่หวั่นกรณีฝ่ายค้านเตรียมซักฟอก

วันนี้ (1 พ.ย.2562) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า สำหรับประเด็นการอภิปราย รมว.คมนาคม เรื่องการล้วงลูกในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อครอบงำการบริหารนั้น ได้มีการซักซ้อมข้อปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการที่ คค 0100/1421 ลงวันที่ 27 ส.ค.2562 เรื่องการนำนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นเรื่องของการกำกับงานที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 

 

ส่วนหนังสือที่ออกมายืนยันว่า ไม่ได้เป็นการแทรกแซงการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 20 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะทำหน้าที่กำกับควบคุมอยู่แล้ว และได้มอบหมายในแต่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกลับไปตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมีส่วนใดต้องเร่งแก้ไขก็ให้เร่งดำเนินการ และต้องมีรายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทุก 3 เดือน นอกจากนี้ยังให้ไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน 

 

ขณะเดียวกันยังได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไปตรวจสอบสิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่ออธิบายกับทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติ 30 วัน โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมอยู่ในช่วงวันที่ 11 - 12 พ.ย.นี้ ที่ทางคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญทาง กระทรวงคมนาคมไปชี้แจงข้อมูลที่จะมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะชี้แจงจึงต้องมีการเตรียมข้อมูล หากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแปรญัตติเพิ่ม ก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้พร้อมกับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมาธิการฯ และเป็นข้อมูลไว้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขั้นตอนพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

รวมถึงการดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณประจำปี 2564 แล้ว โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงและพิจารณาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานโดยวันที่ 21 มกราคม 2563จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องรายงานงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน