"นิดาโพล" หนุนทดสอบใบขับขี่สูงวัยใหม่

"นิดาโพล" หนุนทดสอบใบขับขี่สูงวัยใหม่

"นิดาโพล" หนุนทดสอบใบขับขี่สูงวัยใหม่

รูปข่าว : "นิดาโพล" หนุนทดสอบใบขับขี่สูงวัยใหม่

"นิดาโพล" เผยผลสำรวจการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ พบว่า 59.84% เห็นด้วยที่จะให้ผู้สูงอายุเข้ามาอบรมละทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (16 ส.ค.2563) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ จำนวน 1,511 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 ระบุว่ามีใบอนุญาตขับรถ และอีกร้อยละ 32.10 ไม่มีใบอนุญาตขับรถ โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ร้อยละ 15.59 ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

เมื่อถามผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.15 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทชั่วคราว

อ่านข่าวเพิ่ม ขบ.ยืนยัน "ไม่ยึดคืน-ไม่เรียกสอบใหม่" ใบขับขี่ตลอดชีพ

หนุนสูงวัยทดสอบใบขับขี่ใหม่-ห่วงอันตราย

ส่วนความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน ส่วน 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบก็อาจจะทำให้เสียเวลา 

เมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่ม ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ รองลงมา ร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

และเมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่าน การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่า ให้ทดสอบขับรถใหม่ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่า ยึดใบขับขี่ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมขนส่งฯ จ่อเรียกกลุ่มเสี่ยงถือใบขับขี่ตลอดชีพสอบใหม่

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน