โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 9 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 9 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 9 คน

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 9 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

  1. พล.ต.ต.วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

  1. พล.ต.จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
  2. พล.อ.ต.ชาตรี พลสยม
  3. พล.อ.ต.เอกอุ เอี่ยมอรุณ
  4. พล.ร.ต.ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
  5. พล.ร.ต.กิตติ โลหารชุน
  6. นายพศวัต เพ็ชรก้อน
  7. นายถนอม กรมวังก้อน

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

  1. พ.ท.หญิงอังสณา ชมมณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 เม.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

กลับขึ้นด้านบน