"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

รูปข่าว : "มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2565 จำนวน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยเสนองบฯ ให้ท้องถิ่นมากถึง 219,948.6 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 อยู่ที่ 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ได้ 333,671 ล้านบาท โดยงบประมาณจะถูกจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณเพื่อรายจ่ายประจำ 239,716 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 76,810 ล้านบาท

ซึ่งตามโครงสร้างต้องจัดสรรงบประมาณให้ 7 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 6,254.9 ล้านบาท, กรมการปกครอง 42,365.3 ล้านบาท, กรมการพัฒนาชุมชน 5,117.9 ล้านบาท, กรมที่ดิน 6,526.3 ล้านบาท, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,838.6 ล้านบาท, กรมโยธาธิการและผังเมือง 31,475.4 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 219,948.6 ล้านบาท

ส่วนแผนการใช้งบประมาณที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.179 แสนล้านบาท การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 4.1248 หมื่นล้านบาท พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 1.3452 หมื่นล้านบาท

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 9.637 พันล้านบาท พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 6.239 พันล้านบาท ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 4.699 พันล้านบาท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 4.254 พันล้านบาท สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนบุคลากรภาครัฐ 2.939 พันล้านบาท

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.713 พันล้านบาท รักษาความสงบในประเทศ 2.243 พันล้านบาท เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1.531 พันล้านบาท และเศรษฐกิจฐานราก-สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 757 ล้านบาท สำหรับงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจำนวน 17,411 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ได้รับ 23,109 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตา! วันแรกอภิปรายงบฯ ปี 65 รัฐบาลหั่นงบฯ เหลือ 3.1 ล้านล้านบาท

งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน