ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "นพ.ระวี" ปมแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "นพ.ระวี" ปมแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "นพ.ระวี" ปมแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

รูปข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "นพ.ระวี" ปมแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "นพ.ระวี" เรื่อง รัฐสภาให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ชี้กระบวนการของรัฐสภาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อีกทั้งรัฐธรรมนูญบัญญัติกระบวนการส่งศาลวินิจฉัยไว้แล้ว เป็นการเฉพาะ

วันนี้ (11 พ.ค.2565) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญว่า กรณีรัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องหรือขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่งมาตรา 27 85 93 และมาตรา 94 หรือไม่

โดยให้เหตุผลว่า ผู้ร้องไม่อาจยื่นร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 156 มาตรา 255 และ 256 ได้บัญญัติกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมรัฐสภาเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐกำหนด ซึ่งไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำใด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"หมอระวี" บุกร้องศาลรัฐธรรมนูญ ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

 

กลับขึ้นด้านบน