คงใบส้ม! ศาลปกครองไม่รับคำร้อง "สุรพล" ระงับเพิกถอนมติ กกต.

คงใบส้ม! ศาลปกครองไม่รับคำร้อง "สุรพล" ระงับเพิกถอนมติ กกต.

คงใบส้ม! ศาลปกครองไม่รับคำร้อง "สุรพล" ระงับเพิกถอนมติ กกต.

รูปข่าว : คงใบส้ม! ศาลปกครองไม่รับคำร้อง "สุรพล" ระงับเพิกถอนมติ กกต.

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้อง นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ.เซียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่ขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว ชี้ป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (8 พ.ค.2562) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ ฟร.9/2562 ในคดีที่นายสุรพล เกียรติไชยากร ฟ้องขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราว และมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งไหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "สุรพล" ร้องศาลปกครองสั่ง กกต.ทบทวน "ใบส้ม"

โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีมติให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีมติสั่งไห้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งที่ 8 ของ จ.เชียงใหม่นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 225 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบกับมาตรา 132 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการลือกตั้ง พ.ศ.2560 อีกทั้งมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ยังบัญญัติให้คำสั่งตามวรรคหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่สุด

 

การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อพิพาท คดีนี้จึงมิใช่กรณีที่เป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัด หรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าตัวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ ส.ส.เพื่อไทยอ้างเงินทำบุญ 2 พันบาทถูกแจก "ใบส้ม"

เลือกตั้ง2562: กกต.แจกใบส้มแรก "สุรพล" ว่าที่ ส.ส.เพื่อไทย เขต 8 เชียงใหม่

กกต.งัดระเบียบต้องห้ามเหตุผลแจก "ใบส้ม" ใบแรก

 

กลับขึ้นด้านบน