แรงงานขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

แรงงานขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

แรงงานขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

รูปข่าว : แรงงานขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

กระทรวงแรงงาน อุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ตามที่ผู้สูงอายุสนใจและสามารถทำได้ มีเป้าหมายผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 18,000 คน

วันนี้ (17 ต.ค.2562) พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน น.ส.กาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพด้านเครื่องปั้นดินเผาในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยสำนักงานจัดหางาน จ.ราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ผู้สูงอายุเลือก

 

 


เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 20.52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด เพื่อรองรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต รัฐบาลได้กำหนดวาระการปฏิรูปประเทศตามกรอบการปฏิรูป 11 ด้าน 37 วาระการปฏิรูป

โดยในวาระปฏิรูปที่ 30 กำหนดให้มีการปฏิรูปสังคมสูงวัยโดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของร่างกาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีหลักประกันเรื่องรายได้ไม่เป็นภาระครอบครัว และสังคม 

 


นางณัฐนา ศรีขวัญ อายุ 71 ปี ประธานกลุ่มสตรี ต.เกาะพลับพลา ม.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี บอกว่า เฉพาะที่กลุ่มฯ มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ถึง 76 ปี เริ่มแรกกลุ่มฯ จะแปรรูปอาหารต่อมาเป็นงานฝีมือ เช่น เย็บผ้า ทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า ผ้าทอ เป็นต้น เพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว พอทราบว่า ก.แรงงานงานมีโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จึงสนใจเข้าร่วมอบรมฝึกทักษะเพราะจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ในหมู่บ้านและชุมชน

ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย) จำนวน 18,180 คน แยกเป็น กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน

  • เป้าหมาย 15,600 คน และนายจ้างสถานประกอบการ จำนวน 5,000 แห่ง
    กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
  • เป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 1,720 คนกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  • เป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 86 รุ่น 860 คน
    ติดต่อสอบถาม สนง.จัดหางานจังหวัดในพื้นที่ได้ทั่วประเทศ และ กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน