โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 นักธุรกิจ-มหาเศรษฐี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 นักธุรกิจ-มหาเศรษฐี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 นักธุรกิจ-มหาเศรษฐี

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 นักธุรกิจ-มหาเศรษฐี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 50 คน

วันนี้ (1 ก.พ.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 50 คน ดังนี้

มหาวชิรมงกุฎ

 • นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 • นายสันติ ภิรมย์ภักดี
 • นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 • นางจิตติมา จารุจินดา
 • นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
 • นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ
 • นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 • คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
 • นางนวลพรรณ ล่ำซำ
 • นายวิชัย เบญจรงคกุล
 • นายสุภกิต เจียรวนนท์
 • นายศุภชัย เจียรวนนท์

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 • นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
 • นายวาปี ภิรมย์ภักดี
 • นายวัลลภ เจียรวนนท์
 • นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
 • นางยุพา ล่ำซำ
 • นางเอมอร ศรีวัฒนประภา
 • นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 • นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
 • นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
 • นายปณต สิริวัฒนภักดี
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 • นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล
 • นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
 • นางมาริษา เจียรวนนท์
 • นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

 • นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
 • นางรัตนา จิราธิวัฒน์
 • นางละออ ตั้งคารวคุณ
 • นางนลินี รัตนาวะดี
 • นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
 • นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ
 • นายสาระ ล่ำซำ
 • นางวรรณพร พรประภา
 • นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
 • นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
 • นายทศ จิราธิวัฒน์
 • นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • นางบุษดี เจียรวนนท์
 • นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา
 • นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
 • นางอาทินันท์ พีชานนท์
 • นางวัลลภา ไตรโสรัส
 • หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี
 • นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี
 • นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
 • นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี
 • นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี
 • นางสาววรัญญา ยอดนวล

ในวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 10 คน ดังนี้

 • นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5
 • นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

กลับขึ้นด้านบน