เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP04 งบประมาณไหลไปไหน?

เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP04 งบประมาณไหลไปไหน?

เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP04 งบประมาณไหลไปไหน?

รูปข่าว : เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP04 งบประมาณไหลไปไหน?

บริษัทที่รับงาน “โครงการเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรม” มากที่สุดทั่วประเทศ มีโครงการที่ไหนบ้าง โดยเฉพาะงบประมาณที่มากที่สุดเกือบ 700 ล้านบาท ในรอบ 7 ปี ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ

ความเดิม #EP01 : เปิดเผยให้เห็นงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีรูปปั้นต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม รวม 167 โครงการ รวมใช้เงิน 899 ล้านบาท หรือ เกือบ 1 พันล้านบาท
ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟประติมากรรม #EP01

#EP02 : เปิดเผยรายละเอียดโครงการเสาไฟฟ้าฯ ในรายจังหวัด ทำให้เห็นว่าโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปปั้นแบบต่าง ๆ มีในจังหวัดไหนบ้าง อันดับ 1 คือ ภาคกลาง และในภาคกลางมากที่สุด อยู่ที่ อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ

ทั้งนี้ใน 7 ปีที่ผ่านมา อบต.ราชาเทวะ เพียงแห่งเดียว เทงบประมาณสร้างเสาไฟฟ้าฯ 669 ล้านบาท เป็นจังหวัดเดียวที่ใช้งบประมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับทั้งประเทศไทย ส่วนภาคใต้ มากที่สุดอยู่ที่ จ.สงขลา 34 ล้านบาท
เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

ส่วนใน #EP03 เปิดข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการเสาไฟฟ้าประติมากรรม กับโครงการในแต่ละจังหวัด โดยจะเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าฯ รูปปั้นต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีงบประมาณหลายล้านบาทขึ้นไป
เปิดชื่อบริษัท “เสาไฟฟ้าประติมากรรม” ใครได้งานจังหวัดไหน #EP03

#EP04 : บริษัทที่รับงาน “โครงการเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรม” มากที่สุดทั่วประเทศ มีโครงการที่ไหนบ้าง โดยเฉพาะงบประมาณที่มากที่สุดเกือบ 700 ล้านบาท ในรอบ 7 ปี ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ

(การศึกษาข้อมูลในรอบ 7ปี เท่านั้น เพราะเป็นช่วงนี้ที่รัฐบาลมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศ และจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน)

บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ว่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ในระยะเริ่มต้นทำธุรกิจแบบซื้อมา-ขายไป ต่อมาจึงลงทุนตั้งโรงงาน และขยายกิจการเพื่อทำโคมไฟรูปประติมากรรม กำหนดราคาขายเสาไฟฟ้าประติมากรรม รูปปั้นชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ 80,000-140,000 บาท

บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด จดทะเบียนเมื่อปี 2547 ทุน 1 ล้านบาท นำส่งข้อมูลงบการเงิน แสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า มีรายได้รวม 146,643,918.69 บาท รวมรายจ่าย 136,251,297.91 บาท กำไรสุทธิ 6,730,392.73 บาท

10 โครงการ ของบริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด

ประเภทโครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของภาครัฐที่ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ชนะการประกวดราคา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 มีดังนี้ เลือกศึกษาเฉพาะที่ชนะการประกวดราคาตั้งแต่ 10 โครงการขึ้นไป เช่น

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 30 โครงการ งบประมาณ 258,185,800 (กว่า 200 ล้านบาท) มีในปี ’62-63

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ 10 โครงการ งบประมาณ 19,174,034 (กว่า 19 ล้านบาท)

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 54 โครงการ งบประมาณ 14,194,500 (กว่า 14 ล้านบาท) มีในปี ’62 แต่ในปี ’63 ได้รับโครงการเพิ่มขึ้น กว่า 5 เท่าตัว รวม 46 โครงการ

โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 38 โครงการ งบประมาณ 83,360,294 (กว่า 83 ล้านบาท) เฉลี่ยในหลายปี ปีละ 6-8 โครงการ

โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม พลังงานแสงอาทิตย์ 12 โครงการ งบประมาณ 685,583,000 (กว่า 600 ล้านบาท)

โครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนน 34 โครงการ งบประมาณ 136,286,915 (กว่า 100 ล้านบาท) และเมื่อรวมงบประมาณทั้งหมด 1,363,938,321.65 บาท (มากกว่า 1,300 ล้านบาท)

ที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่

เมื่อลงไปในรายละเอียด ทั้งจำนวนงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง กับ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ยิ่งพบความน่าสนใจของการใช้งบประมาณ ซึ่งจัดลำดับจากมากไปหาน้อย ครับ มี 10 อันดับดังนี้

อันดับที่ 1 จ.สมุทรปราการ อย่างที่ทราบกันไปแล้ว ว่า อบต.ราชาเทวะ ถูกตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ เสาไฟฟ้าประติมากรรม คือ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มี 9 โครงการ คือ เสาไฟฟ้าประติมากรรม พลังงานแสงอาทิตย์ 8 โคงการ งบประมาณ 669,650,000 (เกือบ 700 ล้านบาท)

แต่ยังมีอีกโครงการ คือ ประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็ก ในปี ’62 งบประมาณ 3,500,000 (กว่า 3 ล้านบาท)

ข้อมูลนี้ ทำให้เห็นชัดว่า บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ได้งานย้อนหลังไปแค่ 7 ปี งบประมาณไปว่า 673,150,000 (เกือบ 700 ล้านบาท)

อันดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ใช้งบประมาณไปกับโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มีมากถึง 30 โครงการ ปี ’62 จำนวน 11 โครงการ และในปี ’63 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ รวม 258,185,800 (กว่า 200 ล้านบาท)

อันดับที่ 3 พื้นที่ จ.ระยอง กระจายโครงการและงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงาน รวม 14 โครงการ งบประมาณรวม 25,318,206 (กว่า 25 ล้านบาท)

เมื่อดูรายละเอียดพบว่า มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมเทศบาลตำบลสำนักท้อน ในปี ’60 และปี ’62 รวมงบประมาณ 9,058,000 (กว่า 9 ล้านบาท)

อันดับ 4 จ.สระบุรี กระจายโครงการ และงบประมาณไปที่หลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 4 โครงการ งบประมาณ 3,984,000 (เกือบ 4 ล้านบาท)

เพื่อให้ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ไปจัดภูมิทัศน์ เมื่อปี ’61 ยังมีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม และโครงการอื่นๆ ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก งบประมาณ รวม 9,020,000 (กว่า 9 ล้านบาท)

แต่ที่น่าสนใจในจังหวัดสระบุรี คือ โครงการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ และอื่นๆ งบประมาณรวม 24,478,000 (กว่า 24 ล้านบาท)

 

อันดับ 5 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน ถึง 54 โครงการ ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2564 (7 ปี) ที่น่าสนใจคือ ปี ’63 มีมากถึง 46 โครงการ (ทำไมปรับปรุงกันมากขนาดนี้ ในปีเดียว) ใช้งบประมาณไปถึง 14,194,500 (กว่า 14 ล้านบาท)

อันดับที่ 6 จ.พระนครศรีอยุธยา กระจายโครงการ และงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงาน รวม 24 โครงการ

ที่น่าสนใจคือ ที่เทศบาลตำบลมหาราช 7 โครงการ มีทั้งโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 6 โครงการ และซ่อมแซมเสาไฟฟ้าประติมากรรม 1 โครงการ งบประมาณ 2,759,800 (กว่า 2 ล้านบาท)

ส่วน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 โครงการ 2,975,439.95 (เกือบ 3 ล้านบาท)

อันดับ 7 ปทุมธานี กระจายโครงการ และงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงาน รวม 22 โครงการ งบประมาณ 11,690,688 (กว่า 11 ล้านบาท) และที่น่าสนใจคือ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีทั้งโครงการซ่อมแซมเสาไฟประติมากรรม และเสาไฟฟ้าประติมากรรม รวมงบประมาณกว่า 896,274 (กว่า 8 แสนบาท)

อันดับที่ 8 จ.เชียงราย มีโครงการใช้งบประมาณ ที่ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ได้งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 8,501,175 (กว่า 8 ล้านบาท) เฉพาะเทศบาลตำบลโรงช้าง มีโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถึง 24 โครงการ งบประมาณ 6,545,000 (กว่า 6 ล้านบาท)

อันดับที่ 9 จ.ชลบุรี กระจายโครงการ และงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงาน รวม 19 โครงการ งบประมาณ 110,224,160 (กว่า 100 ล้านบาท) แต่ที่น่าสนใจคือ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนน มากถึง 8 โครงการ งบประมาณ 89,888,000 (เกือบ 90 ล้านบาท)

อันดับที่ 10 มีโครงการที่ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงปี 2558 – 2564 กระจายไปที่หลายพื้นที่ รวม 15 โครงการ โดยเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีมากถึง 13 โครงการ ทั้งนี้เสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ 11 โครงการ งบประมาณ 81,064,800 (กว่า 81 ล้านบาท)

ที่มาข้อมูล : จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

กลับขึ้นด้านบน